انواع مبدل حرارتی بر اساس ساختار طراحی

در این قسمت ۴ مدل متداول از مبدل‌های حرارتی براساس ساختار طراحی بررسی می‌شوند. مبدل