مشعل گازی
نمونه مشعل 500.000 کیلو کالری زاگرا صنعت سفارش پروژه مسکونی پتروشیمی به نام پروزه چکاوک